Սուպերաուդիո հաճախականության ինդուկցիոն ջեռուցման համակարգ

=